Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan :
-de ondernemer : Strobbe Ronny handelend onder de naam elastieken.be
-de klant : de natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer.
Verkoper: elastieken.be
elastieken.be behoudt zich het recht om de verkoopsvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling te allen tijde te kunnen wijzigen. Daarnaast heeft het op ieder ogenblik het recht de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uit het online assortiment en op elke aankoop die de koper online plaatst bij elastieken.be .
Door het gebruik van de website van elastieken.be en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere bepalingen, voorwaarden en prijzen.
Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald, ondanks ook alle tegenvoorwaarden van de klant.
elastieken.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. elastieken.be draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.
elastieken.be is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.
Voorzorgsmaatregelen
De elastiek goed monteren om loskomen te vermijden. Niet meer aanspannen dan 50 % van de lengte van de snelbinder in ongespannen toestand. Een te hoge spanning kan een breuk veroorzaken. Een ongecontroleerd afhaken van de snelbinder kan verwondingen aan lichaamsdelen veroorzaken, vooral de ogen. Gebruik geen versleten of gerafelde snelbinder. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen ten gevolge van verkeerd gebruiken van de elastieken.
Buiten bereik van kinderen houden !!!
Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
De verkoper heeft het recht de prijzen die voorkomen op de website aan te passen indien omstandigheden, onafhankelijk van haar wil, de kostprijs van de producten doet stijgen.
Leveringskosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld. In België zijn de verzendingskosten € 8.80 en bij aankoop vanaf € 500 gratis verzending naar 1 adres. Verzendingskosten voor Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk (geen overzeese gebieden) en Verenigd Koninkrijk bedragen tot max 10 kg € 16.70 en meer dan 10 kg € 35.
De koper
De koper heeft bij een online aankoop het recht om zijn/haar aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief. Dit binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden vallen ten laste van de koper. Dit recht vervalt echter indien het product maatwerk is, aangepast of hersteld werd.
Aanbod
Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over de aangeboden produkten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantenservice via info@elastieken.be of tel . 0032 (477) 56 18 23
elastieken.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten.
elastieken.be is gerechtigd om zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
Totstandkoming overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres.
De koper en elastieken.be komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van elastieken.be gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
Online aankopen
De koper heeft de mogelijkheid om de producten uit het assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de koper zijn bestelling heeft ingevoerd en het verschuldigde bedrag op onze rekening werd overgemaakt. Nadien ontvangt de koper een bevestigingsmail van elastieken.be voor zover de bestelling kan worden aanvaard.
Betaling
Bij het plaatsen van de bestelling kan de koper betalen via overschrijving en dit op het rekeningnummer BE72 1032 2294 9316 Biccode : NICABEBB
elastieken.be kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
In geval van niet tijdige betaling is elastieken.be bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
Bij niet of niet tijdige betaling is de koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.
Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die elastieken.be, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
Geschillen
Alle geschillen met betrekking tot een verkoopscontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan Het Europees platvorm.
Hierbij de link van het adres van het Europees platform voor de beslechting van geschillen omtrent overeenkomsten die online worden gesloten tussen een consument en een onderneming, gevestigd in Europa, voor zowel nationale als grensoverschrijdende overeenkomsten. Dit platform is operationeel sinds 15.02.2016. Ziehier de link naar de URL van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL.
Het doel van dit platform is de consument procedures van minnelijke geschillenregeling voor te stellen die worden aangeboden door gekwalificeerde entiteiten voor de behandeling van geschillen tussen consumenten en ondernemingen uit de Europese Unie. Als u betrokken bent bij een aanvraag tot onlinegeschillenbeslechting via dit platform of als u een dergelijke aanvraag wilt indienen, kunt u hulp vinden bij het ODR-contactpunt (online dispute resolution) dat vermeld staat op het platform.
Levering
De levering van de producten gebeurt door Bpost op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven.
De koper erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de producten de algemene voorwaarden van levering van de verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden.
Schadevergoeding wordt niet toegestaan bij laattijdige of niet-levering.
Gebreken en klachtentermijn
De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering, aan elastieken.be schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. De koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden.
Recht van verzaking
Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de koper het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product op maat gemaakt is, aangepast of hersteld werd.
Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.
Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres. Hierbij dient de koper zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat elastieken.be de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald (d.i. het bedrag zonder verzendingskosten) en dit binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.
Retouradres
Elastieken.be
Calvariebergstraat 61/63
8000 Brugge
Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor producten aangekocht in de webshop.
De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde producten zijn voor rekening van de koper.
Producten moeten in de originele staat worden teruggebracht of teruggezonden. Ook de factuur moet steeds worden toegevoegd.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
Maatwerk
Aangesneden producten
Herstelde of aangepaste producten
elastieken.be is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
Garantie
Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.
Voor producten die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper bij gebreken vooraf contact op te nemen met de klantenservice via info@elastieken.be of telefonisch via 0032(477)56 18 23 waarna de koper het product (met factuur) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan elastieken.be.
Elk gebrek dient binnen de 7 dagen vanaf de dag van vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
Privacy
elastieken.be behoudt zich het recht om, uitsluitend voor intern gebruik, gegevens van de koper te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de koper worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks. Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper verbonden zijn.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de koper ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantenservice van elastieken.be
Klantenservice
De klantenservice is bereikbaar op het telefoonnummer 00 32 477 56 18 23 via e-mail op info@elastieken.be of per post op het volgende adres: elastieken.be Calvariebergstraat 61/63, 8000 Brugge.
Wijziging voorwaarden
elastieken.be kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de koper van deze nieuwe voorwaarden.
Bewijs
De koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Eigendomsvoorbehoud
De exclusieve eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de koper vanaf de levering. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van elastieken.be te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank te Brugge bevoegd.
Producten, inhoud en specificaties
Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft.
Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan, biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de koper te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving (waaronder begrepen wetten met betrekking tot minimumleeftijdeisen) met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken.
Diverse bepalingen
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan elastieken.be op vermeld adres of naar het email adres info@elastieken.be.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
Eigenaar webshop elastieken.be
Strobbe Ronny
Calvariebergstraat 61/63
8000 Brugge
0032(0)477 56 18 23
0032(0)50 33 41 07
BTW nr BE0518.739.865

Afdrukken